"साकोसहरुको स‌स्थागत विकासका लागि सक्षम जिल्ला सघ"

अनुगमन तथा समन्वय उप समिति

John Doe

उपेन्द्र प्रसाद हुमागाई

संयोजक काभ्रपलाञचाेक जिल्ला चत तथा ऋण सहकारी स‌घ लि‍
John Doe

श्रीकृष्ण न्यौपाने

सदस्य काभ्रपलाञचाेक जिल्ला चत तथा ऋण सहकारी स‌घ लि‍
John Doe

शिवप्रसाद पौडल

सदस्य काभ्रपलाञचाेक जिल्ला चत तथा ऋण सहकारी स‌घ लि‍
John Doe

विनेद सापकोटा

सदस्य काभ्रपलाञचाेक जिल्ला चत तथा ऋण सहकारी स‌घ लि‍
John Doe

विष्णुप्रसाद सापकोटा

सदस्य काभ्रपलाञचाेक जिल्ला चत तथा ऋण सहकारी स‌घ लि‍