"साकोसहरुको स‌स्थागत विकासका लागि सक्षम जिल्ला सघ"

Upcoming Training 2079-12-1 देखि 2079-12-11

Silver Jubliee 2079-2-20 देखि 2080-2-18

निर्वाचन कार्यतालीका 2078-8-15 देखि 2078-9-10

साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धि सूचना 2078-8-15 देखि 2078-9-10

Interest Rate Change 2078-7-16 देखि 2078-8-10

Interest Rate Change 2078-7-16 देखि 2078-8-10

कार्यालय संचालन सम्बन्धी सुचना 2078-2-31 देखि 2078-4-2

छुट तथा सहुलियत 2078-2-31 देखि 2078-4-2