"साकोसहरुको स‌स्थागत विकासका लागि सक्षम जिल्ला सघ"

सन्देश

सागरनाथ कपाली (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)